Logo
Logo

Bli med på  "Kristiansand - en by for alle", oppfordrer det politiske likestillingsutvalget i Kristiansand kommune.Bak fv Viggo Lütcherath (KRF), Abdullahi M. Alason og Trond Henry Blattmann (AP), ordfører Harald Furre (H), Mette Gundersen (AP), Grete Kvelland Skaara (KRF), rådgiver Toril Hogstad og Renate Hægeland (H). Foto: Ragna Marie Henden

Om oss

Kristiansand kommune tar grep for å realisere vedtaket om å være en by for alle. Det politiske likestillingsutvalget støtter opp om Kristiansand kommunes profilering av tiltaket Kristiansand – en by for alle. Et eget design og aktivitetsuke 6 i 2018 skal inspirere til arrangementer og tiltak.

Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Kommunen ser på mangfold som en ressurs, og jobber for å være en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon.

- Vi har en mengde gode planer og strategier i Kristiansand kommune for inkludering og likestilling på alle områder. Strategier vedtatt politisk, men som svært få andre vet om, sier Toril Hogstad, som leder tiltaket Kristiansand - en by for alle. - For å få planene kjent og ut i virksomhet ønsker vi å få et massivt og synlig fokus og løfte temaet i mange fora i uke 6 i 2018 Kristiansand - en by for alle.

Samarbeidspartnere
Tiltaket Kristiansand – en by for alle er presentert for flere aktuelle samarbeidspartnere som ønsker å bidra i uke 6 i 2018. Det er blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Vest-Agder fylkeskommune, Agder for alle og Senter for likestilling ved UiA.

Likestilt arbeidsliv
Kristiansand kommunes satsing på tiltaket Kristiansand – en by for alle, er også en del av innsatsen for å bli sertifisert som likestilt kommune, i pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv. Her ønsker vi å gå foran og bidra til at sertifiseringsordningen blir realisert og Kristiansand kommune blir en foregangskommune på likestilt arbeidsliv, på samme måte som Miljøsertifiseringen, sier likestillingsrådgiver Hogstad.    

Kristiansand kommunes ressursgruppe for likestilling og mangfold
Kristiansand kommune har opprettet en ressursgruppe for likestilling og mangfold som skal koordinere, inspirere, fremme idéer og initiativ og gi lederstøtte på likestillingsfeltet. Ressursgruppa er tverrsektoriell og har spisskompetanse på likestilling, inkludering og mangfold. 

Gruppa består av: Bente Hansson, Kristin Rosen, Petter Stranger, Tone Iglebæk, Kirsten Kaalstad, Åse F. Velle, Kim Henrik Gronert, Tove Merethe Lande Næss, Yngvar Rypestøl, Petter Stranger og Toril Hogstad (leder).

Ressursgruppe for prosjektet "Likestilt arbeidsliv"
Kristiansand kommune har også opprettet en intern ressursgruppe i forbindelse med prosjektet «Likestilt arbeidsliv», der Kristiansand kommune er en av 16  pilotvirksomheter. Ressursgruppa skal jobbe med forankring i organisasjonen av kommunens gode planer og strategier. Kristiansand - en by for alle, er et tiltak også i dette arbeidet.

Den interne ressursgruppa for dette prosjektet består av Bente Hansson, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Kristin Mosfjell Rosen, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Petter Stranger, kst. virksomhetsleder barne- og familietjenester, Pål Tjøm, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Tove Merethe Lande Næss, rådgiver helse- og sosialdirektørens stab, Yngvar Rypestøl, rådgiver virksomhet omsorgssentre, Åse Førland Velle, kst organisasjonsdirektør, Kirsten Kaalstad, rådgiver, Personaltjenesten og LIM-koordonator Toril Hogstad.

Likestillingsstrategien "Det er mennesker det handler om"

«Det er mennesker det handler om!» er kommunens felles strategi for likestilling, inkludering og mangfold for 2015-2022. Den ble enstemmig vedtatt i bystyret 25. mars 2015.      

Likestilling er rettferdig for det enkelte menneske, samtidig som det er positivt for samfunnet å dra nytte av ressursene til mennesker uansett hvilken bakgrunn de har.

Likestilling angår alle, både innbyggerne i kommunen og alle som jobber i kommunen. Kommunale tjenester skal ha en kvalitet og et resultat som er uavhengig av brukerens kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. De av oss som utarbeider planer og strategier, eller fatter beslutninger som angår brukere, befolkning eller medarbeidere, har ansvar for å vurdere konsekvensene for alle disse gruppene i saksbehandlingen. Her kan du lese strategien.