Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Bli kjent med CISV - internasjonal fredsorganisasjon

Dato: Torsdag. 7. februar
Tid: 17:30 - 19:30
Sted: Arkivet freds- og menneskerettighetssenter
Pris: Gratis
Arrangør: CISV - internasjonal fredsorganisasjon

CISV inviterer til åpen "Torsdagskveld på Arkivet". Her møtes barn, ungdommer og voksne i CISV-regi for å ha det gøy sammen og kanskje til og med drive litt fredsarbeid.

Har du lyst å lære mer om CISV og hva vi jobber med? Bli med på åpen "Torsdagskveld på Arkivet"!

Vi har forskjellige leker og aktiviteter som er knyttet til våre fire fokusområder: Menneskerettigheter, Konflikt og Løsning, Bærekraftig utvikling og Mangfold.
Sammen har vi det veldig gøy, samtidig som vi reflekterer over den verden vi bor i og hvordan vi kan bidra til å gjøre den til et bedre sted å leve.

CISV er en inter­na­sjo­nal fredsorga­ni­sa­sjon etab­lert i over 60 land i samt­lige ver­dens­de­ler. CISV har aktiviteter for alle aldre, og internasjonale programmer fra 11 år og oppover. Vi søker å bidra til at del­ta­kerne på våre akti­vi­te­ter utvik­ler seg til ansvars­fulle og for­doms­frie ver­dens­bor­gere. Dette gjør vi ved å tilby dem en per­son­lig opp­le­velse med tverr­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­sjon og sam­ar­beid lokalt, nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. For å oppnå dette arran­ge­rer vi lei­rer og utveks­lin­ger av ulik art. Orga­ni­sa­sjo­nen er reli­giøst og poli­tisk uav­hen­gig, og arbei­det vårt gjø­res på fri­vil­lig, uløn­net basis. I Norge heter orga­ni­sa­sjo­nen CISV Norge.

CISV ble grunn­lagt i 1951, og CISV Norge har vært med siden star­ten. Siden den første barne­lei­ren ble arran­gert for over seksti år siden har mer enn 150.000 per­soner fra nes­ten 100 ulike land del­tatt i CISVs inter­na­sjo­nale aktiviteter.

 

Om du ønsker å lære mer om CISV og finne ut hva vi i CISV Agder driver på med så BLI MED!

 

Alle er hjertelig velkommen: medlemmer, ikke-medlemmer, tidligere medlemmer, nysgjerrige, fredsforkjempere, barn og voksne!